PRIMARIA COMUNEI HAGHIG

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Haghig, judetul Covasna, are urmatoarea componenta:

 • Consilieri locali:

  • Aiteanu Virgil
  • Cucu Vasile
  • Coltea Iosif
  • Dragos Emil
  • Dragoi Alexandru
  • Horvath Nicolae
  • Jozsa Geza
  • Motoasca Ioan
  • Maravela Crisan
  • Ruta Miron
Fisiere:

» 2020
» PROCES VERBAL NR. 1/2020
» Hot. nr. 1/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-februarie-martie 2020
» Hot. nr. 10/2020 privind aprobareacooperarii cu Asociatia Calator prin Romania
» Hot. nr. 11/2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr. 24360 Hăghig
» Hot. nr. 12/2020 privind aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF 25232, CF 25243, CF 25235, CF 25236, CF 25238, CF 25239, CF 25228- zona cartier romi si modificare HCL 45/2019
» Hot. nr. 13/2020 privind stabilirea salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig incepand cu 01.02.2020
» Hot. nr. 14/2020 cu privire la modificarea pretului de pornire a licitatiei stabilit prin Hot. Consiliului local Haghig nr. 52/2018,47/2018 si 44/2018 pentru materialul lemnos provenit din terenurile forestiere proprietatea comunei Haghig
» Hot. nr. 15/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-mai-iunie 2020
» Hot. nr. 16/2020 privind organizarea pășunatului și închirierea/concesionarea pajiștilor din domeniul privat al comunei Hăghig
» Hot. nr. 17/2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente situate pe teritoriul comunei Hăghig
» Hot. nr. 18/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Hăghig
» Hot. nr. 19/2020 privind modificarea HCL 12/2020 privind aprobarea dezlipirii imobilelor înscrise în CF 25232, CF 25243, CF 25235, CF 25236, CF 25238, CF 25239, CF 25228- zona cartier romi și modificarea HCL 45/2019
» Hot. nr. 2/2020 privind aprobarea unui studiu, precum si a proiectului Actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare si depozitare deseuri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul
» PROCES VERBAL NR.2/2020
» Hot. nr.20/2020 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Hăghig pe anul 2020
» Hot. nr. 21/2020 cu privire la aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I 2020
» Hot. nr. 22/2020 privind revocarea Hotărârii nr. 13/2020 privind stabilirea salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hăghig începând cu 01.02.2020
» Hot. nr. 23/2020 cu privire la aprobarea execuției bugetului local pe anul 2019
» Hot. nr. 24/2020 privind aprobarea dezlipirii unor parcele aflate in domeniul privat al comunei Haghig, inscrise in CF - Zona Cartier Romi
» Hot. nr. 25 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Haghig actualizat
» Hot. nr. 26 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Haghig pe anul 2020
» Hot. nr. 27/2020 cu privire la aprobarea exploatarii si stabilirea preturilor pentru materialul lemnos provenit din terenurile forestiere proprietatea Comunei Haghig, partida 449, 533 si 539
» Hot. nr. 28/2020 privind modificarea Hotararii nr. 44/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 precum si a unor taxe speciale
» Hot. nr. 29/2020 privind aprobarea planurilor de actiune pentru centrul de zi pentru copii Haghig si Centrul de zi pentru copii Iaras
» Hot. nr. 3/2020 cu privire la acoperirea deficitului sectiunii dedezvoltare a bugetului local pe anul 2019
» PROCES VERBAL NR. 3/2020
» Hot. nr. 30/2020 privvind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 2 luni august septembrie
» Hot. nr. 31/2020 privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru localitatile comunei Haghig
» Hot. nr. 33/2020 privind aprobarea predarii sistemului de alimentare cu apa si sistemului de canalizare catre Compania APA Brasov
» Hot. nr. 34/2020 privind revocarea Hotararii nr. 25 din 19 iunie 2020 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartindomeniului privat al comunei Haghig actualizat
» Hot. nr. 35/2020 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al comunei Haghig
» Hot. nr. 36/2020 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Haghig actualizat
» Hot. nr. 37/2020 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie Bransamente la reteaua de apa existenta in cartierul romilor din localitatea Haghig, judetul Covasna finantat in cadrul POCU S
» Hot. nr. 38/2020privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie Extindere canalizare menajera in satul Iaras, comuna Haghig, judetul Covasna
» Hot. nr. 39/2020 cu privire la aprobarea devizului general actualizat dupa finalizarea procedurii de licitatie pentru obiectivul Alimentare cu apa a localitatii Iaras, comuna Haghig, judetul Covasna
» Hot. nr. 4/2020 cu privire la utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2019 pentru acoperirea temporara a golului de casa a sectiunii de dezvoltare
» PROCES VERBAL NR. 4/2020
» Hot. nr. 40/2020 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie Refacere aparari de mal la Paraul Iaras și Paraul Haghig
» Hot. nr. 41/2020 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Haghig pe anul 2020
» Hot. nr. 42/2020 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile martie si iunie 2020
» Hot.nr. 44 privind aprobarea impozitelor și taxelor localeși a unor taxe speciale pentru anul 2020
» Hot. nr. 46/2020 privind rectificareabugetului local al comunei Hăghig pentru anul 2020
» Hot. nr. 47/2020 privind aprobarea modificării prețului de pornire a licitației stabilit prin Hotărârea Consiliului local Hăghig nr.47/2018 modificată prin HCL 33/2019, 48/2019 si 14/10.02.2020 pentru masa lemnoasa pe picior din partida 292
» Hot. nr. 48/2020 privind Alegerea președintelui de ședință pentru urmatoarele 3 luni- noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021
» Hot. nr. 49/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Hăghig
» Hot. nr. 5/2020 privind modificarea Hotararii nr. 44/2019 privind stabilireaa impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 precum si a unor taxe speciale
» Hot. nr. 50/2020 privind alegerea viceprimarului comunei Hăghig
» Hot. nr. 51/2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2020
» Hot. nr. 52/2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Haghig in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Haghig
» Hot. nr. 53/2020 privind modificarea Hotararii nr. 45 din 31 august 2020 aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF 25230, 25261, 25267, 25256, 25257, 25268, 25253, 25254, 25258, 25259- zona cartier romi
» Hot. nr. 54 privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru localitatile comunei Haghig, actualizat
» Hot. nr. 55/2020 cu privire la aprobarea valorificarii prin vanzare catre populatie si aprobarea pretului materialului lemnos din partida 449
» Hot. nr. 6/2020 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Hăghig pe anul 2020
» Hot. nr. 7/2020 privind aprobarea organigramei, statutului de functii si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig pe anul 2020
» PROCES VERBAL NR. 7/2020
» Hot. nr. 8/2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001
» PROCESVERBAL NR. 8/2020
» Hot. nr. 9/2020 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021
» PROCES VERBAL NR. 9/2020
» 2019